سلام دنیای زیر آب

سلام دنیای زیر آب

هنگامی که روی آب ایستاده ایـد و به آن می نگرید ، چیزی از زیبایی های درون آب را نمی بینید و شـاید ترسی در دلتان ایجاد شود که نا شی از عمق آب باشد . اما هنگامی که وارد…

Back to Top